תקרות הפקדה לשנת 2017

סוג תקרה סכום הערות נוספות
תקרת הקצבה המזכה 8,360 ₪ כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה
אחוז הפטור על קצבה מזכה 49% האחוז צפוי לעלות בהדרגה עד שנת 2025
סכום הפטור מקצבה מזכה 4,096 ₪ אחוז הפטור מתוך הקצבה המזכה כפול תקרת הקצבה המזכה. סכום זה אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה
יתרת ההון הפטורה 737,352 ₪ סך הסכום הפטור ממס בשנת 2017. ניתן למשיכה הונית לאדם שצבר את סכום הקצבה המזערי המוגדרת
סכום הקצבה המזערי 4,405 ₪ סכום הקצבה המינימלי הנדרש בכדי להוון סכומים הוניים מהתכנית הפנסיונית
תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה 3,966 ₪

 

תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה היא 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.
פעמים וחצי השכר הממוצע במשק 24,183 ₪ תקרת השכר עבורה הפקדות המעסיק עד 7.5% לא ייזקפו כהכנסה חייבת לעובד
תקרת הפקדה לפיצויים 32,000 ₪ תקרת ההפקדה לפיצויים
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות 15,712 ₪

 

תקרת ההכנסה הקובעת בגינה זכאי עמית לקבל ניכוי ממס
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לעצמאי 260,000 ₪ תקרת ההכנסה הקובעת בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל ניכוי ממס
תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי לצורך הטבות מס 11,700 ₪ 4.5% מתקרת ההכנסה – זו תקרת ההפקדה שעמית עצמאי יכול להפקיד לקרן השתלמות לצורך קבלת הטבות מס.
תקרת הפקדה מוטבת עבור קרן השתלמות לעצמאי 18,240 ₪  
פנסיית חובה לשכירים – 2017 6%, 6.5% + 6% פיצויים עודכן בינואר 2017
פנסיית חובה לעצמאים – 2017 822.2 ₪ לחודש בהתאם לשכר ממוצע במשק עצמאים נדרשים להפקיד 4.55% ממחצית השכר הממוצע במשק (9,673 ₪ נכון לשנת 2017). במידה והכנסתם עולה על כך יש להפקיד 12.55% מהחלק העולה על מחצית השכר הממוצע במשק.

 

מס שולי – שנת 2017

גובה הכנסה שיעור המס למדרגה מס מקסימלי למדרגה מס מצטבר
מ-0 ועד 6,220 ₪ 10% 620 ₪ 620 ₪
מ-6,221   ₪ ועד 8,920 ₪ 14% 377 ₪ 1,000 ₪
מ-8,921   ₪ ועד 14,320 ₪ 20% 1,079 ₪ 2,080 ₪
מ-14,321 ₪ ועד 19,900 ₪ 31% 1,730 ₪ 3,810 ₪
מ-19,901 ₪ ועד 41,410 ₪ 35% 7,530 ₪ 11,335 ₪
מ-41,411 ₪ ועד 53,333 ₪ 47% 5,605 ₪ 16,940 ₪
כל שקל נוסף 50%