תקרות הפקדה לשנת 2020

סוג תקרה סכום הערות נוספות
תקרת הכנסה מזכה לשכיר 8,800 ₪ תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה
סכום הפטור מקצבה מזכה 4,425 ₪ אחוז הפטור מתוך הקצבה המזכה כפול תקרת הקצבה המזכה. סכום זה אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה
תקרה לפיצויים פטורים ממס  12,420 ₪ מענק פטור ממס לכל שנת עבודה
סכום הקצבה המזערי 4,525 ₪ סכום הקצבה המינימלי הנדרש בכדי להוון סכומים הוניים מהתכנית הפנסיונית
תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה 4,326 ₪ תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה שווה ל-20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.
פעמים וחצי השכר הממוצע במשק 26,378 ₪ תקרת השכר עבורה הפקדות המעסיק עד 7.5% לא ייזקפו כהכנסה חייבת לעובד
תקרת הפקדה לפיצויים 34,900 ₪ תקרת ההפקדה לפיצויים
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות 15,712 ₪ תקרת ההכנסה הקובעת בגינה זכאי עמית לקבל ניכוי ממס
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לעצמאי  265,000 ₪ תקרת ההכנסה הקובעת בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל ניכוי ממס
תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי לצורך הטבות מס 11,925 ₪ 4.5% מתקרת ההכנסה – זו תקרת ההפקדה שעמית עצמאי יכול להפקיד לקרן השתלמות לצורך קבלת הטבות מס.
תקרת הפקדה מוטבת עבור קרן השתלמות לעצמאי 18,600 ₪  תקרת הפקדה לצורך פטור ממס רווח הון
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה 71,337 ₪  הסכום המירבי שניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה
פנסיית חובה לשכירים 6%, 6.5% + 6% פיצויים אחוזי ההפקדה לפנסיה חובה החל מינואר 2017
פנסיית חובה לעצמאים (נכון ל-2018) 897 ₪ לחודש בהתאם לשכר ממוצע במשק עצמאים נדרשים להפקיד 4.45% ממחצית השכר הממוצע במשק (10,551 ₪ נכון לשנת 2019). במידה והכנסתם עולה על כך יש להפקיד 12.55% מהחלק העולה על מחצית השכר הממוצע במשק.

 

מס שולי – שנת 2020

גובה הכנסה שיעור המס למדרגה מס מקסימלי למדרגה מס מצטבר
מ-0 ועד 6,330 ₪ 10% 633 ₪ 633 ₪
מ-6,331   ₪ ועד 9,080 ₪ 14% 385 ₪ 1,018 ₪
מ-9,081   ₪ ועד 14,580 ₪ 20% 1,100 ₪ 2,118 ₪
מ-14,581 ₪ ועד 20,260 ₪ 31% 1,760 ₪ 3,878 ₪
מ-20,261 ₪ ועד 42,160 ₪ 35% 7,665 ₪ 11,542 ₪
מ-42,161 ₪ ועד 54,300 ₪ 47% 5,705 ₪ 17,247 ₪
כל שקל נוסף 50%