תקרות הפקדה לשנת 2018

סוג תקרה סכום הערות נוספות
תקרת הקצבה המזכה 8,380 ₪ כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה
אחוז הפטור על קצבה מזכה 49% האחוז צפוי לעלות בהדרגה עד שנת 2025
סכום הפטור מקצבה מזכה 4,106 ₪ אחוז הפטור מתוך הקצבה המזכה כפול תקרת הקצבה המזכה. סכום זה אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה
תקרה לפיצויים פטורים ממס  12,230 ₪ מענק פטור ממס לכל שנת עבודה
סכום הקצבה המזערי 4,418 ₪ סכום הקצבה המינימלי הנדרש בכדי להוון סכומים הוניים מהתכנית הפנסיונית
תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה 4,061 ₪

 

תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה היא 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.
פעמים וחצי השכר הממוצע במשק 24,765 ₪ תקרת השכר עבורה הפקדות המעסיק עד 7.5% לא ייזקפו כהכנסה חייבת לעובד
תקרת הפקדה לפיצויים 32,800 ₪ תקרת ההפקדה לפיצויים
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות 15,712 ₪

 

תקרת ההכנסה הקובעת בגינה זכאי עמית לקבל ניכוי ממס
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לעצמאי 261,000 ₪ תקרת ההכנסה הקובעת בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל ניכוי ממס
תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי לצורך הטבות מס 11,745 ₪ 4.5% מתקרת ההכנסה – זו תקרת ההפקדה שעמית עצמאי יכול להפקיד לקרן השתלמות לצורך קבלת הטבות מס.
תקרת הפקדה מוטבת עבור קרן השתלמות לעצמאי 18,270 ₪  
פנסיית חובה לשכירים – 2017 6%, 6.5% + 6% פיצויים עודכן בינואר 2017
פנסיית חובה לעצמאים – 2017 842 ₪ לחודש בהתאם לשכר ממוצע במשק עצמאים נדרשים להפקיד 4.55% ממחצית השכר הממוצע במשק (9,673 ₪ נכון לשנת 2017). במידה והכנסתם עולה על כך יש להפקיד 12.55% מהחלק העולה על מחצית השכר הממוצע במשק.

 

מס שולי – שנת 2018

גובה הכנסה שיעור המס למדרגה מס מקסימלי למדרגה מס מצטבר
מ-0 ועד 6,240 ₪ 10% 624 ₪ 624 ₪
מ-6,241   ₪ ועד 8,950 ₪ 14% 379 ₪ 1,003 ₪
מ-8,951   ₪ ועד 14,360 ₪ 20% 1,081 ₪ 2,085 ₪
מ-14,361 ₪ ועד 19,960 ₪ 31% 1,736 ₪ 3,820 ₪
מ-19,961 ₪ ועד 41,530 ₪ 35% 7,549 ₪ 11,369 ₪
מ-41,531 ₪ ועד 53,490 ₪ 47% 5,621 ₪ 16,990 ₪
כל שקל נוסף 50%