תקרות הפקדה לשנת 2019

סוג תקרה סכום הערות נוספות
תקרת הקצבה המזכה 8,480 ₪ כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה
אחוז הפטור על קצבה מזכה 49% האחוז צפוי לעלות בהדרגה עד שנת 2025
סכום הפטור מקצבה מזכה 4,155 ₪ אחוז הפטור מתוך הקצבה המזכה כפול תקרת הקצבה המזכה. סכום זה אינו מותנה בגובה הקצבה המזכה
תקרה לפיצויים פטורים ממס  12,380 ₪ מענק פטור ממס לכל שנת עבודה
סכום הקצבה המזערי 4,512 ₪ סכום הקצבה המינימלי הנדרש בכדי להוון סכומים הוניים מהתכנית הפנסיונית
תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה 4,212 ₪

 

תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה היא 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.
פעמים וחצי השכר הממוצע במשק 25,683 ₪ תקרת השכר עבורה הפקדות המעסיק עד 7.5% לא ייזקפו כהכנסה חייבת לעובד
תקרת הפקדה לפיצויים 34,000 ₪ תקרת ההפקדה לפיצויים
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות 15,712 ₪

 

תקרת ההכנסה הקובעת בגינה זכאי עמית לקבל ניכוי ממס
תקרת הכנסה עבור קרן השתלמות לעצמאי 264,000 ₪ תקרת ההכנסה הקובעת בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל ניכוי ממס
תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי לצורך הטבות מס 11,880 ₪ 4.5% מתקרת ההכנסה – זו תקרת ההפקדה שעמית עצמאי יכול להפקיד לקרן השתלמות לצורך קבלת הטבות מס.
תקרת הפקדה מוטבת עבור קרן השתלמות לעצמאי 18,480 ₪  
פנסיית חובה לשכירים 6%, 6.5% + 6% פיצויים עודכן בינואר 2017
פנסיית חובה לעצמאים (נכון ל-2018) 842 ₪ לחודש בהתאם לשכר ממוצע במשק עצמאים נדרשים להפקיד 4.45% ממחצית השכר הממוצע במשק (10,273 ₪ נכון לשנת 2019). במידה והכנסתם עולה על כך יש להפקיד 12.55% מהחלק העולה על מחצית השכר הממוצע במשק.

 

מס שולי – שנת 2019

גובה הכנסה שיעור המס למדרגה מס מקסימלי למדרגה מס מצטבר
מ-0 ועד 6,310 ₪ 10% 631 ₪ 631 ₪
מ-6,311   ₪ ועד 9,050 ₪ 14% 383 ₪ 1,014 ₪
מ-9,051   ₪ ועד 14,530 ₪ 20% 1,096 ₪ 2,110 ₪
מ-14,531 ₪ ועד 20,200 ₪ 31% 1,757 ₪ 3,867 ₪
מ-20,201 ₪ ועד 42,030 ₪ 35% 7,640 ₪ 11,507 ₪
מ-42,031 ₪ ועד 54,130 ₪ 47% 5,687 ₪ 17,194 ₪
כל שקל נוסף 50%